PERMANENTE BEWAKING

Bewakingsdienst P. van Gijn BV biedt permanente beveiliging voor bedrijven en particulieren. Naast permanente bewaking voor bedrijven of bouwterreinen (panden in aanbouw) verzorgen we ook voor particulieren permanente bewaking. Denk hierbij aan beveiliging wanneer u zelf niet thuis bent wegens vakantie of bijvoorbeeld aan een uitvaartplechtigheid. Er zijn door ons legio voorbeelden te noemen van inbraken op zulke momenten.

Permanente bewaking op afgesproken uren

Er is sprake van een permanente bewaking en/of beveiliging, wanneer een geüniformeerde beveiligingsbeambte van Bewakingsdienst P. van Gijn BV volledig beschikbaar is voor het verzorgen van beveiligingstaken en overige dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever worden de criteria, waaraan de in te zetten persoon c.q. personen dienen te voldoen, vastgesteld (beveiligingsopleiding, representativiteit, ervaring telefoonbediening etc.).

Beveiligingsbeambte voor bijzondere werkzaamheden

Naast de gebruikelijke beveiligingstaken is het mogelijk nadere, bijzondere werkzaamheden aan de beambte op te dragen, indien de werkzaamheden geen nadelige invloed zullen hebben op de te verzorgen beveiligingstaken. Hierbij valt te denken aan: telefoonverkeer, licht- administratieve taken, etc. Permanente bewaking is mogelijk vanaf een periode van minimaal 3 aaneengesloten uren. Een en ander ten gevolge van de CAO-bepalingen, zoals vastgelegd in de CAO particuliere beveiligingsorganisaties. De taken van de beveiligingsbeambte kunnen zoal bestaan uit:
  • toepassing parkeerregels
  • controle op het (on-)bevoegd aanwezig zijn van mensen binnen het complex
  • het verzorgen van controleronden in het complex
  • het constateren en voorkomen van situaties welke brandgevaar kunnen opleveren binnen het complex
  • het openhouden van de vluchtroutes
  • het verzorgen van een brand- en sluitronde in het volledige complex of delen daarvan
  • behandelen van inkomend en uitgaand telefoonverkeer
  • overige, nader met de cliënt overeen te komen taken en verantwoordelijkheden
  • het vervullen van de “gastheer/gastvrouw-functie voor uw organisatie

De taken worden in een instructie vastgelegd en de beambte zal desgewenst bij elke dienst een relevante rapportage verzorgen. Bij overeenkomsten voor langere duur worden de in te zetten beambte(n) volledig op de taak ingewerkt en worden er voldoende back-up mogelijkheden gecreëerd, om zodoende de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.

Ondersteuning en advies voor permanente bewaking

We geven u graag ondersteuning en een helder advies ten aanzien van het verzorgen van professionele permante bewaking/beveiliging, want iedere beveiligingsopdracht is immers verschillend.

Schakel ons in voor particuliere bewaking

We verzekeren u van een professionele en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van uw beveiligingswensen.Neem gerust contact  met ons op.
Locatie

Bewakingsdienst P. van Gijn BV | Salvador
Allendelaan 3, 5231 BZ, ‘s Hertogenbosch