Privacyverklaring

Zoals velen ondertussen weten wordt binnenkort de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is op Europese leest geschoeid en biedt personen meer bescherming tegen misbruik.
Bewakingsdienst P. van Gijn BV registreert over het algemeen object/gebouwgegevens en werkinstructies. Dit is veilig en gescheiden opgeslagen in de diverse databases. We registreren echter ook enkele persoonsgegevens. Ook daar gaan wij juist en met beleid mee om. Zonder deze gegevens zouden we niet kunnen werken. Tenslotte moeten we bij calamiteiten u kunnen alarmeren en kunnen rapporteren. Een privacyverklaring is tegenwoordig wel een must en daar hebben wij voortaan onze website en onze overeenkomsten mee uitgerust. Het lijkt ons juist ook hierin een privacyverklaring op te nemen.
“Indien wij persoonsgegevens bewaren dan beperkt zich dat tot namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers. Deze worden alleen aangewend voor beveiligingsdoeleinden. Wij kunnen u alarmeren en/of informeren op momenten voortvloeiende uit de door ons overeengekomen beveiligingsdienstverlening. Wij zullen deze gegevens nooit uit handen gegeven en hebben adequate maatregelen getroffen deze informatie te beveiligen. U bent te allen tijde gerechtigd uw gegevens op te vragen, in te zien en/of te wijzigen”!